Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật khách hàng và chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách theo các điều khoản được nêu dưới đây.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề về tín nhiệm và vì vậy việc bảo mật cho Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tên của Quý khách và các thông tin khác có liên quan đến Quý khách theo cách thức được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin trong trường hợp cần thiết yêu cầu chúng tôi làm như vậy và chúng tôi sẽ chỉ thu thập nếu thông tin đó có liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với Quý khách.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của Quý khách cho đến khi luật pháp yêu cầu hoặc phù hợp với mục đích thu thập thông tin.

Quý khách có thể truy cập Sàn giao dịch (như được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng) và trình duyệt mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong quá trình truy cập vào Sàn giao dịch, Quý khách không cần tiết lộ danh tính và tại mọi thời điểm chúng tôi không thể xác định được Quý khách trừ khi Quý khách có tài khoản trên Sàn giao dịch và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình.

Kyoudai cam kết tuân thủ các quy định hiện hành về pháp luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi Quý khách khởi tạo một tài khoản Kyoudai, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý khách thông qua Sàn giao dịch, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • • Tên
  • • Địa chỉ giao hàng
  • • Số điện thoại

Quý khách chỉ phải gửi cho chúng tôi, đại lý được ủy quyền của chúng tôi, thông tin chính xác và không gây hiểu nhầm và Quý khách phải cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi về các thay đổi (vui lòng xem thêm điều khoản dưới đây). Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu chứng từ để xác minh thông tin do Quý khách cung cấp.

Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý khách nếu Quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Nếu Quý khách chọn không gửi thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự chấp thuận của Quý khách cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách các Dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi vào bất cứ lúc nào như được mô tả dưới đây.

Nếu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng Quý khách đã đạt được chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba liên quan để chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.

Nếu Quý khách đăng ký trên Kyoudai bằng tài khoản mạng xã hội, hoặc liên kết tài khoản Kyoudai của Quý khách với tài khoản mạng xã hội của Quý khách, hoặc sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác của Kyoudai, chúng tôi có thể truy cập vào thông tin về Quý khách đã được Quý khách tự nguyện cung cấp phù hợp theo chính sách của nhà cung cấp mạng xã hội và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đã thu thập được theo chính sách bảo mật của Kyoudai.

 

Thu hồi chấp thuận

Quý khách có thể thông báo phản đối của Quý khách đối với việc sử dụng liên tục và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích và theo cách thức như đã nêu ở trên bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail: info@kyoudai.vn

Xin lưu ý rằng nếu Quý khách phản đối việc sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích và theo cách thức đã nêu ở trên, tùy thuộc vào bản chất phản đối của Quý khách, chúng tôi sẽ không tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho Quý khách hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã giao kết với Quý khách. Các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu trong trường hợp đó.

Cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của Quý khách trên Sàn giao dịch Lazada. Nếu Quý khách không có tài khoản với chúng tôi, Quý khách có thể cập nhật bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ của chúng tôi ở trên.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để chia sẻ cập nhật với thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách nếu thông tin cá nhân của Quý khách vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

 

Bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách

Kyoudai đảm bảo rằng tất cả các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ an toàn và bảo đảm. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách bằng cách:

  • • Hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân
  • • Duy trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép trên máy tính
  • • Hủy thông tin cá nhân của Quý khách an toàn khi không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

Kyoudai sử dụng công nghệ mã hóa 128-bit SSL (secure sockets layer- Tầng ổ bảo mật) khi xử lý các chi tiết tài chính của Quý khách. Mã hóa 128-bit SSL được ước tính phải mất ít nhất một nghìn tỷ năm để phá vỡ và là tiêu chuẩn ngành.

Nếu Quý khách tin rằng bảo mật của Quý khách đã bị Kyoudai xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông qua công cụ Facebook chat bên dưới góc phải.

Mật khẩu của Quý khách là chìa khóa cho tài khoản của Quý khách. Vui lòng sử dụng số, chữ cái và ký tự đặc biệt, và không chia sẻ mật khẩu Kyoudai của Quý khách cho cá nhân bất kỳ. Nếu Quý khách chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, Quý khách sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên tài khoản của Quý khách. Nếu Quý khách mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, Quý khách có thể mất quyền kiểm soát đáng kể thông tin cá nhân của Quý khách và các thông tin khác gửi cho Kyoudai. Quý khách cũng có thể phải chịu các hành động ràng buộc pháp lý đối với Quý khách. Do đó, nếu mật khẩu của Quý khách bị xâm nhập vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu Quý khách có căn cứ cho rằng mật khẩu của Quý khách đã bị xâm nhập, Quý khách cần liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của Quý khách. Quý khách được nhắc nhở đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đóng trình duyệt khi kết thúc sử dụng máy tính dùng chung.

 

 

Quyền của Kyoudai

QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN VÀ CHẤP THUẬN RẰNG LAZADA CÓ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH CHO BẤT KỲ CƠ QUAN PHÁP LÝ, CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN THUẾ HOẶC CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT HOẶC BẤT KỲ CƠ QUAN KHÁC HOẶC CÁC CHỦ SỞ HỮU CÓ THẨM QUYỀN LIÊN QUAN NẾU KYOUDAI CÓ CƠ SỞ HỢP LÝ ĐỂ TIN RẰNG, THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH CẦN THIẾT CHO MỤC ĐÍCH ĐÁP ỨNG BẤT KỲ NGHĨA VỤ, YÊU CẦU HOẶC THỎA THUẬN, BẤT KỂ LÀ TỰ NGUYỆN HOẶC BẮT BUỘC, LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC HỢP TÁC THEO LỆNH, ĐIỀU TRA VÀ/HOẶC YÊU CẦU VỀ BẢN CHẤT BẤT KỲ VỚI CÁC BÊN NÀY. TRONG PHẠM VI PHÁT LUẬT CHO PHÉP, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC TỪ BỎ BẤT KỲ QUYỀN THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG CHỐNG LẠI KYOUDAI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP.